ΟΜΙΛΟΣ FERRERO

H Ferrero International S.A., η εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ομίλου Ferrero, ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Αυγούστου 2011. Κατά την εν λόγω ημερομηνία, ο Όμιλος αποτελείτο από εβδομήντα δύο θυγατρικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των τριάντα οκτώ επιχειρηματικών μονάδων, δεκαπέντε εργοστασίων παραγωγής και τριών κοινωνικών επιχειρήσεων, και τα προϊόντα της πωλούνται σε περισσότερες από εκατό χώρες.

Με επικεφαλής τον Giovanni Ferrero ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο Όμιλος έκλεισε τη χρονιά με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 7.218 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% έναντι του προηγούμενου έτους. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα καλά στη Ρωσία, τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία. Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου στο σύνολό του, με κέρδη προ φόρων 856 εκατομμύρια Ευρώ, μειωμένα κατά 4,1% έναντι του προηγούμενου έτους, από την άλλη πλευρά, αντικατοπτρίζει μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση σε διεθνές επίπεδο, με την παρουσία μιας υψηλής οικονομικής μεταβλητότητας να επηρεάζει όλες τις χώρες στον κόσμο.

Ο μέσος αριθμός των απασχολουμένων το 2010/11 ήταν 21.913 μονάδες, στα ίδια επίπεδα απασχόλησης με το προηγούμενο έτος (21.736 μονάδες).

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Αυγούστου 2011, ο Όμιλος πραγματοποίησε νέες επενδύσεις ύψους 382 εκατ. Ευρώ (5,3% του κύκλου εργασιών), και 350 εκατομμύρια από το ποσό αυτό διατέθηκε για την ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Εκτός από τις σταθερές συνεισφορές για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, περαιτέρω επενδύσεις έγιναν στον τομέα της ενέργειας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε μονάδες παραγωγής στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και το Βέλγιο. Ο Όμιλος συνέχισε και αυτή τη χρονια τις πρωτοβουλίες του για την ανάπτυξη κάποιων από τις φτωχότερες περιοχές του κόσμου, σύμφωνα με το πρόγραμμα Κοινωνικών επιχειρήσεων Ferrero.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του Ομίλου Ferrero: www.ferrero.com