ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΞΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ

Η στρατηγική της Ferrero για την αειφόρο ανάπτυξη υποστηρίζεται από το έντονο όραμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας: «Μοιραζόμαστε αξίες, δημιουργώντας αξία».

Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος μας να δημιουργούμε αξία, δεν βασίζεται απλά στη μεγιστοποίηση του οφέλους από την εφαρμογή σταθερών αναλλοίωτων αξιών, αλλά συνεπάγεται και την ευθύνη διαμοιρασμού τους με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: τους ανθρώπους στο εσωτερικό της εταιρείας, τους καταναλωτές και τις οικογένειες, για τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και άλλους οργανισμούς με τους οποίους συνδεόμαστε.

Οι Εκθέσεις Κοινωνικής Ευθύνης έχουν στόχο να παρουσιάσουν τη στρατηγική κοινωνικής ευθύνης και αειφόρου ανάπτυξης του ομίλου Ferrero και τις σχετικές πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει σε όλο τον κόσμο.

Για να ανακαλύψετε όλα τα περιεχόμενα σχετικά με τις εκθέσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επισκεφθείτε το
www.ferrerocsr.com