ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ferrero είναι δεσμευμένη στην υλοποίηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, δραστηριοτήτων που σέβονται το περιβάλλον.
Γι’ αυτό το σκοπό η εταιρία:
  • Kαθορίζει σχέδια και λειτουργικά προγράμματα που σέβονται το περιβάλλον σε ολους τους τομείς δραστηριοτητάς της.
  • Διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις της μέσω μια σωστής χρήση της ενέργειας, των υλικών και των φυσικών αποθεμάτων, διαφυλάσσοντας το περιβάλλον από τη σπατάλη και τα απόβλητα και όπου είναι δυνατόν χρησιμοποιεί πηγές ανακυκλώσιμες.
  • Eίναι συνειδητοποιημένη όσον αφορά το γεγονός ότι η διατήρηση της ποσότητας και της ποιότητας του νερού δεν είναι μόνο ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά μια πρόκληση που αφορά όλο το αγροτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα και γι αυτό το λόγο δεσμεύεται σε μια υπεύθυνη διαχείρηση των αποθεμάτων νερού.
  • Kαθορίζει περιβαλλοντικούς στόχους και ελέγχει την πρόοδό τους
  • Προβαίνει σε δραστηριότητες εκπαίδευσης για τους συνεργάτες έτσι ώστε οι αρχές που αναφέρονται παραπάνω να ακολουθούνται παντού και σε όλα τα επίπεδα της δομής της.
  • Για να μπορεί να εγγυηθεί όλα τα παραπάνω, η εταιρεία έχει εφαρμόσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρησης σύμφωνο με τον κανονισμό ISO 14001:2004.
Μέσω αυτού του συστήματος κάθε εγκατάσταση προωθεί μιά προσέγγιση συνολικού χαρακτήρα, που υποστηρίζει την ανάπτυξη και τις εταιρικές δραστηριότητες σύμφωνα με την κοινωνική πραγματικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.