FERRERO ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Στον όμιλο Ferrero πιστεύουμε ότι οι συνέργειες και οι συνεργασίες με τους προμηθευτές μας είναι ένας αμοιβαία επωφελής και ουσιαστικός τρόπος για να διασφαλίσουμε υπεύθυνες προμήθειες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μας. Οι συνεργασίες χτίζουν την εμπιστοσύνη, όχι μόνο με τους προμηθευτές μας, αλλά και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να εργαζόμαστε με τους προμηθευτές στην κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης ενώ πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα δημιουργήσουμε κοινά και αμοιβαία οφέλη για εμάς, τους προμηθευτές μας και όλες τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Ο Κώδικας Προμηθευτή μας επιτρέπει να εμπλέκουμε τους Προμηθευτές μας και να διασφαλίζουμε μία αλυσίδα προμηθειών που είναι δίκαιη, βιώσιμη και διάφανη.


1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αυτός ο Κώδικας Προμηθευτή υπόκειται στην Δήλωση Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ferrero και είναι συμπληρωματικός στον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και/ή σε προμήθειες, συμφωνίες, διακανονισμούς και συμβάσεις με τον Προμηθευτή.

Αυτό τον Κώδικα Προμηθευτή θα ακολουθήσει μια προσέγγιση δέουσας επιμέλειας. Μετά την ολοκλήρωση της δέουσας επιμέλειας, ο Κώδικας Προμηθευτή ενδέχεται να ακολουθείται από συγκεκριμένα έγγραφα του καταστατιού χάρτη που καθορίζουν τις δεσμεύσεις της Ferrero βάσει επιλεγμένων προτεραιοτήτων του ομίλου Ferrero

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Αυτός ο Κώδικας Προμηθευτή ισχύει για όλους τους Προμηθευτές, δηλαδή όλους τους πωλητές που παράγουν, εμπορεύονται, πωλούν, μισθώνουν και/ή παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες που υπεισέρχονται στην αλυσίδα εφοδιασμού της Ferrero αλλά και όπου αυτοί οι πωλητές έχουν μία άμεση εμπορική σχέση με την Ferrero (Προμηθευτής).

Αυτός ο Κώδικας Προμηθευτή επικεντρώνεται σε τρεις πυλώνες που έχουν στρατηγική σημασία για τον όμιλο Ferrero:
α) Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνικές Πρακτικές,
β) Προστασία του Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητα,
γ) Διαφάνεια Προμηθευτή

Καθένας από τους τομείς που καθορίζονται στον Κώδικα Προμηθευτή απαιτεί την ανάπτυξη και την υλοποίηση πολλαπλών πρωτοβουλιών σε μία συνεχή βάση. Από την πλευρά μας, αναγνωρίζουμε την ανάγκη συνεργασίας με τους Προμηθευτές μας σε καθεμία από αυτές τις πρωτοβουλίες για την επίτευξη συγκεκριμένων και εφικτών στόχων, ορόσημων και έργων σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. Η διαδικασία εκτέλεσης θα είναι λογικώς προσαρμοσμένη στο μέγεθος και τους συναφείς κινδύνους από την πλευρά των δραστηριοτήτων ενός Προμηθευτή.

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Αυτός ο Κώδικας Προμηθευτή περιγράφει τις πρωταρχικές προσδοκίες μας και τους κανόνες δέσμευσης για κάθε
πυλώνα, όπως αυτοί παρατίθενται στην ενότητα 6 παρακάτω.

Οι Προμηθευτές μας είναι οι βασικοί συνεργάτες μας στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε ότι η προσέγγιση που εφαρμόζουμε σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μας εφαρμόζεται επίσης από τους Προμηθευτές μας και στις δικές τους αλυσίδες εφοδιασμού. Οι Προμηθευτές μας θα επιτύχουν αυτό τον στόχο ακολουθώντας πιστά τον Κώδικα Προμηθευτή και αφιερώνοντας την δέουσα επιμέλεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους, από τους υπαλλήλους τους, τους μεσολαβητές και τους υπεργολάβους μέχρι τους
προμηθευτές και υπο-προμηθευτές στο βαθμό που αυτοί
εμπλέκονται στην φροντίδα αγαθών ή/και
υπηρεσιών προς την Ferrero. Αυτή η προσέγγιση δέουσας επιμέλειας θα διασφαλίσει ότι οι Προμηθευτές είναι ευθυγραμμισμένοι με
τους στόχους αυτού του Κώδικα Προμηθευτή.

Μια προσέγγιση βάσει δέουσας επιμέλειας ενδέχεται να περιλαμβάνει
ασκήσεις αυτοδιάθεσης, διαδικτυακές αξιολογήσεις,
εκτιμήσεις κινδύνων και επιπτώσεων, συλλογή δεδομένων,
εσωτερικούς ελέγχους ή από τρίτα πρόσωπα, καθώς και παροχή
πιστοποιήσεων, διαπιστεύσεων ή/και
εγγράφων που επιδεικνύουν ευθυγράμμιση με τον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και αυτό τον Κώδικα Προμηθευτή. Οι Προμηθευτές πρέπει να είναι δεκτικοί σε νέα εργαλεία και προσεγγίσεις που μπορεί να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τον κάθε ένα από τους Πυλώνες Υπεύθυνων Προμηθειών με τρόπο σταθερό και δομημένο.

Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμούς:

• Την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης, όπως πολιτικές και μηχανισμούς για την διεξαγωγή της δέουσας επιμέλειας, αναφορά παραπόνων και αποκατάσταση καθώς και τις απαραίτητες
πολιτικές, στόχους, διαδικασίες κτλ.
• Την ύπαρξη προγραμμάτων ορατών και την κοινοποίηση σε εμάς των πληροφοριών γύρω από την εκτέλεση του Κώδικα Προμηθευτή
• Την συλλογή και παροχή συγκεκριμένων δεδομένων στην Ferrero
με σκοπό την υποστήριξη την εφαρμογής αυτού του Κώδικα Προμηθευτή
• Την συμμόρφωση με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς
που εφαρμόζονται στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Προμηθευτής (όπως εκείνοι που σχετίζονται με κυρώσεις, ελέγχους εξαγωγών και υποχρεωτικών εκθέσεων, νόμους κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, προστασία δεδομένων, εμπιστευτικότητα & ιδιωτικότητα, πνευματική ιδιοκτησία και νόμους κατά του μονοπωλίου και περί ανταγωνισμού) ·
• Κρατήστε αρχείο για τυχόν αξιολογήσεις, αποτελέσματα ή/και δράσεις βάσει αυτής της παραγράφου για τουλάχιστον 5 έτη, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερο διάστημα βάσει σύμβασης ή εφαρμοστέου δικαίου.

Οι Προμηθευτές μας θα συνεργαστούν με την Ferrero για να διασφαλίσουν ότι οι πρακτικές τους ευθυγραμμίζονται με τους Πυλώνες Υπεύθυνων
Προμηθειών και για να εντοπιστούν οι κατάλληλες εκείνες δράσεις που θα οδηγήσουν στην συνεχή βελτίωση.

4. ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Ένας Προμηθευτής που είναι ευθυγραμμισμένος με τους Πυλώνες Υπεύθυνων Προμήθειών, θα συμπλεύσει μαζί μας σε ένα
ταξίδι συνεχούς βελτίωσης. Οποιαδήποτε σχέδια ενεργειών και συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης θα αναπτυχθούν σε συνεργασία μεταξύ ημών. Τα μέτρα βελτίωσης ή/και οι προτάσεις
δεν συνιστούν νομικές συμβουλές και δεν απαλλάσσουν
τους Προμηθευτές των υποχρεώσεών τους να αναζητούν υπεύθυνες νομικές γνωμοδοτήσεις. Επιπλέον, τα μέτρα βελτίωσής μας
μέτρα και οι προτάσεις δεν αποκλείουν τους Προμηθευτές από το να υπερβαίνουν τα προτεινόμενα.

5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΑΝΥΣΗΧΙΕΣ

Οι Προμηθευτές πρέπει να συνεργάζονται ανοιχτά και με συνεργατικό τρόπο με την Ferrero και να αποκαλύπτουν στην Ferrero
Οτιδήποτε σχετικό με τον εν λόγω Κώδικα Προμηθευτή για το οποίο θα χρειαζόταν εύλογα ειδοποίηση. Οι Προμηθευτές πρέπει να ασκούν ορθή κρίση, έχοντας κατά νου την
σοβαρότητα και τον πιθανό αντίκτυπο των σχετικών
ανησυχιών σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα της Ferrero, όταν
προσδιορίζουν τι είναι κοινοποιήσιμο. Οι Προμηθευτές
πρέπει να κοινοποιούν τυχόν ανησυχίες μέσω του σημείου επαφής τους με την Ferrero με την πρώτη ευκαιρία. Εφόσον το σύνηθες σημείο επαφής δεν είναι κατάλληλο ή δεν είναι
διαθέσιμο, οι Προμηθευτές θα πρέπει να επικοινωνούν με την «Γραμμή Ακεραιότητας».

Η «Γραμμή Ακεραιότητας» της Ferrero, που διαχειρίζεται τρίτος, είναι ανοιχτή 24/7 καθόλη την διάρκεια του χρόνου και είναι προσβάσιμη τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά σε 43 γλώσσες. Όλες οι ειδοποιήσεις διαχειρίζονται εμπιστευτικά. Η Ferrero θα διερευνά άμεσα τυχόν ανησυχίες που εγείρονται και θα συζητά
τα ευρήματα με τον ενδιαφερόμενο Προμηθευτή. Σε περίπτωση που απαιτείται αποκατάσταση, η Ferrero διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διορθωτικές ενέργειες, σαφείς προθεσμίες και σταθερές δεσμεύσεις για οποιαδήποτε
σχέδια εκτέλεσης.

6. ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Οι ακόλουθες παράγραφοι περιγράφουν τους τρεις βασικούς πυλώνες αυτού του Κώδικα Προμηθευτή. Κάθε πυλώνας περιλαμβάνει διάφορες ροές εργασίας που απαιτούν προγράμματα, διαδικασίες και επεξεργασίες όπου οι Προμηθευτές μας
συμφωνούν να συνεργαστούν μαζί μας σε κάθε έναν από αυτούς τους πυλώνες.
Οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ διεθνών προτύπων και εφαρμοστέων νόμους, οι Προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα να αναζητούν τρόπους για να ακολουθούν και τα διεθνή πρότυπα. Η διαφημιστική μας σχέση με τους Προμηθευτές μας θα καθοδηγείται από την συμμετοχή και την προληπτική δράση των Προμηθευτών μας στην εκτέλεση των πυλώνων αυτών.


ΠΥΛΩΝΑΣ 1: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προστασία των Παιδιών και Καμία Παιδική Εργασία

Ο προμηθευτής αναγνωρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών, όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στο παιχνίδι και το δικαίωμα στις βασικές ανάγκες και ακολουθεί τους ορισμούς της ΔΟΕ σχετικά με την ελάχιστη ηλικία για την απασχόληση και την επικίνδυνη εργασία και στοχεύει στην ευθυγράμμιση με τις αρχές των δικαιωμάτων του παιδιού και των επιχειρήσεων.

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων παιδικής εργασίας που μπορεί να προκαλέσει, συμμετέχει ή συνδεθεί ο ίδιος μέσω των επιχειρηματικών του σχέσεων.

Καμία Καταναγκαστική, Δεσμευτική και Υποχρεωτική Εργασία

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να αντιταχθεί στην καταναγκαστική εργασία όπως ορίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και να καταδικάζει την χρήση κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής φυλάκισης, της καταναγκαστικής εργασίας, της δεσμευτικής εργασίας, σύγχρονων μορφών δουλείας και οποιαδήποτε μορφή εμπορίας ανθρώπων στην αλυσίδα αξίας μας. Ο Προμηθευτής πρέπει να έχει σαν στόχο να διασφαλίζει όλων οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν την ελευθερία κίνησης και να μην περιορίζονται με οποιονδήποτε φυσικό τρόπο, κατάχρηση, απειλές και πρακτικές όπως η παρακράτηση των προσωπικών τους εγγράφων και πολύτιμων αντικειμένων. Επίσης, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται με ελεύθερη βούληση και να έχουν εκ των προτέρων γνώση των όρων απασχόλησής τους, όπως επίσης και να αποζημιώνονται τακτικά. Ο Προμηθευτής πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προσδιορίζει, προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει την καταναγκαστική εργασία που μπορεί να προκαλέσει, συμμετέχει ή συνδεθεί μέσω των επιχειρηματικών του σχέσεων.

Δίκαιοι Μισθοί

Ο Προμηθευτής πρέπει να παρέχει σε όλους τους υπαλλήλους έναν δίκαιο και ανταγωνιστικό μισθό σύμφωνα με τις συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για τους μισθούς, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Οι μισθολογικές ρυθμίσεις θα πρέπει να καθιερώνονται υπό τις παγκόσμιες αρχές και να είναι επικαιροποιημένες με τις δομές που αντανακλούν τις πρακτικές και τις αξίες λειτουργίας της τοπικής αγοράς.

Ο Προμηθευτής θα αναγνωρίζει την πρόκληση της διαχείρισης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και το δικαίωμα ανάπαυσης και αναψυχής. Ο Προμηθευτής θα συμμορφώνεται με τις συλλογικές συμβάσεις, εφόσον υπάρχουν, τις ώρες εργασίας και την άδεια μετ' αποδοχών Ο Προμηθευτής θα επιδιώκει να παρέχει σε όλους τους υπαλλήλους ισορροπία μεταξύ των εταιρικών και των προσωπικών αναγκών. Ο Προμηθευτής θα υποστηρίζει τις συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για τις ώρες εργασίας και την εβδομαδιαία ανάπαυση.

Ποικιλομορφία και Ένταξη, Χωρίς Διακρίσεις και Παρενόχληση

Ο Προμηθευτής θα εκτιμά την ποικιλομορφία και την ένταξη και θα καταδικάζει κάθε μορφή διάκρισης και παρενόχλησης, οποιαδήποτε ακατάλληλη ή ασεβή συμπεριφορά, όπως σωματική και λεκτική κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας ή σε οποιαδήποτε εκδήλωση/περίσταση που σχετίζονται με την εργασία. Ο Προμηθευτής θα στοχεύει στη λήψη προληπτικών μέτρων για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους τους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων του προσωρινού, έκτακτου και εποχιακού προσωπικού και εργαζομένων που βρίσκονται σε χώρα διαφορετική από την χώρα καταγωγής ή εθνικότητάς τους. Ο Προμηθευτής θα ακολουθεί τις συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για τις διακρίσεις και την μετανάστευση στην απασχόληση. Ο Προμηθευτής θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον περιορισμό των διακρίσεων που ενδέχεται να προκληθούν ή να συνδεθούν μέσω των επιχειρηματικών του σχέσεων.

Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι και των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

Ο Προμηθευτής θα αναγνωρίζει το δικαίωμα των υπαλλήλων του να σχηματίζουν και να εντάσσονται σε ένα συνδικάτο της επιλογής τους και το δικαίωμά τους στις συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς φόβο εκφοβισμού ή αντεκδίκησης. Ο Προμηθευτής θα αντιτίθεται και θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση συμπεριφορών που εισάγουν διακρίσεις σε σχέση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα συνδικάτα και την δραστηριότητα
σε τομείς όπως οι αιτήσεις απασχόλησης και οι αποφάσεις σχετικά με την κατάρτιση, την βράβευση, την εξέλιξη, την απόλυση ή την μετακίνηση. Ο Προμηθευτής θα ακολουθεί τις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την εκπροσώπηση των εργαζομένων.

Υγεία και Ασφάλεια

Ο Προμηθευτής θα αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι βρίσκονται στην καρδιά της εταιρείας. Σύμφωνα με την Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την υγεία και την ασφάλεια, ο Προμηθευτής θα εργάζεται αδιάκοπα και θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την παροχή και διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους υπαλλήλους μας. Παράλληλα, θα αντιμετωπίζει τους κινδύνους που προκύπτουν, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών και επιδιώκοντας συνεχείς βελτιώσεις. Ο Προμηθευτής θα στοχεύει στην ανάπτυξη μίας βιώσιμης κουλτούρας υγείας και ασφάλειας εντός του οργανισμού.

Θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που σχετίζονται με το Περιβάλλον

Ο Προμηθευτής θα αναγνωρίζει ότι ένα ασφαλές, καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον είναι αναπόσπαστο κομμάτι στο πλαίσιο εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ως εκ τούτου θεμελιώδης για την προστασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Προμηθευτής θα στοχεύει στην προστασία του οικοσυστήματος, προωθώντας τον σεβασμό στην χρήση της γης, των δικαιωμάτων επί αυτής, του παραδοσιακού πολιτισμού και της ευζωίας των τοπικών κοινοτήτων. Ο Προμηθευτής θα επιδεικνύει πρακτικές για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος ως την βασική αρχή για την προστασία των δικαιωμάτων της γης, του παραδοσιακού πολιτισμού και της επιβίωσης των τοπικών κοινοτήτων.

Διαδικασίες Αποκατάστασης και Παράπονα

Ο Προμηθευτής θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού αποκατάστασης με σκοπό να διασφαλίσει ότι οι ανησυχίες και τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκύπτουν από την αλυσίδα εφοδιασμού του θα μπορούν να αντιμετωπιστούν.


ΠΥΛΩΝΑΣ 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Καμία Αποψίλωση και Καμία Ανάπτυξη Τύρφης

Ο Προμηθευτής θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι ενέργειές του δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα δάση, τους τυρφώνες και άλλες προστατευόμενες περιοχές οποιουδήποτε βάθους. Επιπλέον, ο Προμηθευτής δεν θα επεκτείνεται σε δάση με Απόθεμα Υψηλού Άνθρακα (HCS)1, σε περιοχές Υψηλής Αξίας Διατήρησης (HCV)2 ή σε περιοχές νομικά προστατευόμενες. Κατά την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων ή την επέκταση υφιστάμενων, ο Προμηθευτής θα λαμβάνει όλες τις νόμιμες εγκρίσεις και άδειες. Ο Προμηθευτής θα τηρεί αρχείο αποδεικτικών στοιχείων για το ιστορικό χρήσης της γης και το οποίο θα καταθέτει, εφόσον ζητηθεί.

Βιοποικιλότητα

Ο Προμηθευτής θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει
καθ’ όλες τις δραστηριότητές του και του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας του ότι η βιοποικιλότητα διατηρείται. Κατά την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων ή την επέκταση των υφιστάμενων, οι Προμηθευτές θα λαμβάνουν τα κατάλληλα βήματα για την προστασία περιοχών Υψηλής Αξίας Διατήρησης και για την προώθηση της βιοποικιλότητας. Ο Προμηθευτής θα τηρεί αρχείο με αποδεικτικά στοιχεία για το ιστορικό χρήσης της γης και το οποίο θα καταθέτει, εφόσον ζητηθεί.

Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα και Αποτύπωμα Άνθρακα3

Ο Προμηθευτής θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση
εκπομπών αερίων και την επίδρασή του στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, κατά το δυνατόν, και θα εφαρμόζει πρακτικές για την παρακολούθηση και την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ενώ θα παρέχει αρχείο αποδεικτικών στοιχείων του αποτυπώματος άνθρακα, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Διαχείριση και Συντήρηση Υδάτινων Πόρων

Ο Προμηθευτής θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου στους υδάτινους πόρους μειώνοντας την κατανάλωση νερού και διασφαλίζοντας ότι η ποιότητα των υπόγειων υδάτων διατηρείται ή βελτιώνεται, στο μέτρο του δυνατού στην κατεύθυνση της υποστήριξης της διατήρησης των υδάτινων πόρων. Ο Προμηθευτής θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την παροχή αρχείου αποδεικτικών στοιχείων για την αξιολόγηση του υδάτινου αποτυπώματός του, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Διαχείριση Αποβλήτων

Ο Προμηθευτής θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων και της κατανάλωσης φυσικών πόρων. Ο Προμηθευτής θα θέτει σε ισχύ πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, μειώνοντας το αποτύπωμα αποβλήτων του και προωθώντας την κυκλική οικονομία.

Διαχείριση Χημικών

Ο Προμηθευτής δεν θα χρησιμοποιεί χημικά που θεωρούνται επιβλαβή4 για το περιβάλλον ή/και τους ανθρώπους. Ο Προμηθευτής που προμηθεύεται γεωργικά προϊόντα για απόδοση και προώθηση, σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού του και προς τους αγρότες δεσμεύεται σε μειωμένη χρήση χημικών και λιπασμάτων. Ο Προμηθευτής θα εφαρμόζει πρακτικές σχετικά με την διαχείριση χημικών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού του. Ο Προμηθευτής θα παρέχει αρχείο αποδεικτικών στοιχείων για την διαχείριση και την χρήση χημικών, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Ποιότητα Εδάφους

Ο Προμηθευτής θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε αυτό, κατά το δυνατόν. Ο Προμηθευτής που προμηθεύεται γεωργικά προϊόντα για απόδοση και προώθηση, σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού του και προς τους αγρότες δεσμεύεται σε καλές πρακτικές καλλιέργειας και γεωργίας. Ο Προμηθευτής θα εκτελεί και θα προωθεί την κομποστοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση της οργανικής ύλης στο πλαίσιο της αναγεννητικής γεωργίας (όπως πρακτικές που προωθούν την βιοποικιλότητα του εδάφους και την αποθήκευση άνθρακα)5. Ο Προμηθευτής θα παρέχει αρχείο αποδεικτικών στοιχείων για την διαχείριση του εδάφους ή/και εκτίμηση των επιπτώσεων στο έδαφος, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Ενεργειακή Απόδοση

Ο Προμηθευτής θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωση ενέργειας, καθώς και για την εφαρμογή στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας (όπως χρήση ανανεώσιμων πηγών και καυσίμων, δραστηριότητες αποδοτικής χρήσης καυσίμων που προωθούν την εξοικονόμηση καυσίμων).

Ευημερία Ζώων

Ο Προμηθευτής θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την προστασία των ζώων και τον σεβασμό της ευημερίας τους, αναζητώντας μια συνεχή προοδευτική βελτίωση των ψυχικών και σωματικών αναγκών τους6.

Βιώσιμη Συσκευασία

Ο Προμηθευτής θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συσκευασιών του. Ο Προμηθευτής θα εφαρμόζει συνεχώς τις αρχές του Οικολογικού Σχεδιασμού: αφαίρεση περιττών συσκευασιών, επιλέγοντας ανακυκλωμένα υλικά όποτε είναι δυνατόν, μειώνοντας την ποσότητα των υλικών - ιδιαίτερα αν προέρχονται από μη ανανεώσιμες πηγές - και διευκολύνοντας την μελλοντική επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση των συσκευασιών.

1 Μεθοδολογία που διακρίνει δασικές περιοχές για προστασία από υποβαθμισμένες εκτάσεις με χαμηλές τιμές άνθρακα και βιοποικιλότητας
2 Φυσικοί βιότοποι όπου βιολογικές, οικολογικές, κοινωνικές ή πολιτιστικές αξίες έχουν εξαιρετική σημασία σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο ή κρίσιμης σημασίας σε τοπικό επίπεδο
3 Το μεγαλύτερο μέρος του αποτυπώματος άνθρακα της Ferrero συνδέεται με δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τους Προμηθευτές της
4 Ορίζει ως χημικές ουσίες που εμφανίζονται στις λίστες PA του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), λίστες POP της Στοκχόλμης ή Ρότερνταμ
5 Ολιστική πρακτική διαχείρισης γης που βελτιώνει την υγεία του εδάφους, κυρίως μέσω των πρακτικών που αυξάνουν την οργανική ύλη του εδάφους
6Σύμφωνα με τις πέντε ελευθερίες, τα διεθνή πρότυπα φροντίδας των ζώων αναπτύχθηκαν σε απάντηση σε μια έκθεση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την κτηνοτροφία του 1965 και επισημοποιήθηκαν το 1979 στη δήλωση Τύπου του Συμβουλίου για την καλή μεταχείριση των ζώων του Ηνωμένου Βασιλείου. 1) Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα 2) Ελευθερία από δυσφορία 3) Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια. 4) Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικών συμπεριφορών. 5) Ελευθερία από φόβο και αγωνία


ΠΥΛΩΝΑΣ 3: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ιχνηλασιμότητα και διαχείριση δεδομένων

Ο Προμηθευτής δεσμεύει ενεργά την αλυσίδα εφοδιασμού του προκειμένου να αυξήσει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα σε αυτήν. Ο Προμηθευτής εντοπίζει από πού προέρχονται τα προϊόντα του, διατηρεί κρίσιμα αρχεία και αναφέρει και διαχειρίζεται τις πληροφορίες σύμφωνα με το συμφωνημένο σύνολο δεδομένων. Ο Προμηθευτής παρέχει στη Ferrero δείγματα παρτίδων και αρχεία ιχνηλασιμότητας και πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν.

Συστήματα Διαχείρισης

Ο Προμηθευτής διασφαλίζει ότι οι τρεις βασικοί πυλώνες διαχειρίζονται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού του, υιοθετώντας μια προσέγγιση βάσει δέουσας επιμέλειας. Ο Προμηθευτής λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, στόχων και διαδικασιών. Ο Προμηθευτής παρέχει εκπαίδευση σε εργαζόμενους ή/και υπαλλήλους, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πυλώνες αυτού του Κώδικα Προμηθευτή κατανοούνται και αντιμετωπίζονται με συνέπεια. Ο Προμηθευτής παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξει την εφαρμογή καθενός από τους πυλώνες, εάν ζητηθεί.

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Αυτός ο Κώδικας Προμηθευτή θα ενημερώνεται και θα επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να αντικατοπτρίζει τα διδάγματα από το ταξίδι της συνεχούς βελτίωσης. Η τελευταία έκδοση του Κώδικα Προμηθευτή είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας στο www.ferrero.com.

Αυτός ο Κώδικας Προμηθευτή έχει μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες για ευκολία αναφοράς και είναι διαθέσιμος στον ιστότοπό μας στο www.ferrero.com. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αυτής της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε μεταφρασμένης έκδοσης, η υποφαινόμενη αγγλική έκδοση θα αντικατασταθεί.

8. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Θέλουμε να προωθήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους Προμηθευτές μας για να διασφαλίσουμε ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μας για μια δίκαιη, βιώσιμη και διαφανή αλυσίδα εφοδιασμού.

Επομένως, ο προμηθευτής:

• συμφωνεί και δεσμεύεται για τους προαναφερόμενους κανόνες δέσμευσης, οι οποίοι αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη επιχειρηματική σχέση με τον Όμιλο Ferrerο

• συμφωνεί να πραγματοποιήσει τη δέουσα επιμέλεια, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις αυτο-δήλωσης, διαδικτυακές αξιολογήσεις, εκτιμήσεις κινδύνων και επιπτώσεων, συλλογή δεδομένων, εσωτερικούς ή τρίτους ελέγχους, καθώς και να μας παρέχει πιστοποιήσεις, πιστοποιήσεις ή / και έγγραφα που αποδεικνύουν την ευθυγράμμιση με το COBC και αυτόν τον Κώδικα Προμηθευτή

• συμφωνεί ότι η Ferrero ή ένα διορισμένο τρίτο μέρος μπορεί να διεξάγει ανακοινωμένους / αιφνιδιαστικούς ελέγχους / επιθεωρήσεις σύμφωνα με οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, συμφωνίες ή συμβάσεις με τη Ferrero και

• θα καταρρίψει αυτόν τον Κώδικα Προμηθευτή και θα συμπεριλάβει τη δέουσα επιμέλεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους στους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές και τους υπο-προμηθευτές τους στο βαθμό που εμπλέκονται στην παροχή αγαθών και / ή υπηρεσιών στη Ferrero.FERRERO ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (PDF)