Όροι Χρήσης


Τελευταία ενημέρωση: Μάϊος 2018

O παρών ιστότοπος, οι μικρο-ιστότοποι (microsites) που είναι προσβάσιμοι μέσω του εν λόγω ιστότοπου (καθένας καλούμενος «Ιστότοπος» και συλλογικά «Ιστότοποι»), καθώς και το περιεχόμενο αυτών, ανήκουν στην εταιρεία Ferrero International S.A. Greece Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αρτέμιδος 3 ("Ferrero" ή "εμείς"). Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ferrero δεν είναι υπεύθυνη για άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές που διατηρούν άλλες εταιρείες του Ομίλου Ferrero.

1. Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Η πρόσβαση σε και χρήση από εσάς των Ιστότοπων υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης («Όροι Χρήσης»). Εφόσον επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να κάνετε χρήση των Ιστοτόπων, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, χωρίς επιφυλάξεις ή εξαιρέσεις, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του Ιστότοπου. Η Ferrero μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, επικαιροποιώντας την παρούσα ανάρτηση. Δεσμεύεστε από οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση, ως εκ τούτου θα πρέπει να επισκέπτεστε περιοδικά τη σελίδα αυτή, για να εξετάζετε τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης από τους οποίους δεσμεύεστε.

2. Προβλεπόμενη χρήση των Ιστότοπων


Οι Ιστότοποι και το Περιεχόμενό τους προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε έναν Ιστότοπο και το Περιεχόμενο αυτού στο πλαίσιο οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας σας για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ενδέχεται, ωστόσο, να προβλέπονται διαφορετικοί ηλικιακοί περιορισμοί για συγκεκριμένο περιεχόμενο ή χαρακτηριστικά, ανάλογα με το τί είναι κατάλληλο ή νομικά επιτρεπτό για συγκεκριμένες ηλικίες. Θα σας ενημερώνουμε όταν ισχύουν πρόσθετοι ηλικιακοί περιορισμοί και δέχεστε να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηλικία και να υπόκεισθε σε επαλήθευση ηλικίας. Εφόσον επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να κάνετε χρήση οποιασδήποτε από τις λειτουργίες του, δηλώνετε ότι διαθέτετε τη νόμιμη ηλικία για να συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή, σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεση γονέως/νόμιμου κηδεμόνα για τον σκοπό αυτό.

3. Περιεχόμενο και Κυριότητα Πνευματικής Ιδιοκτησίας· Χρήση Περιεχομένου υπό Όρους

Το περιεχόμενο και κάθε άλλο υλικό που υπάρχει στους Ιστοτόπους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων επί της διανοίας επί καλλιτεχνημάτων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, βίντεο και ηχητικών αποσπασμάτων, εμπορικών σημάτων και λογοτύπων διαθέσιμων στους Ιστοτόπους (στο εξής, συλλογικά το «Περιεχόμενο») είναι ιδιοκτησία της Ferrero και/ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. Επιτρέπεται η πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου και του Περιεχομένου του αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση ή για λόγους ψυχαγωγίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, επαναχρησιμοποίηση, αναμετάδοση, προσαρμογή, δημοσίευση, πλαισίωση, ανάρτηση, διαδικτυακό «ανέβασμα», διανομή, τροποποίηση, εκπομπή ή δημιουργία παράγωγων έργων από οποιοδήποτε Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο, για δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Ferrero ή του κυρίου του υλικού αυτού. Η Ferrero και/ή οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις διατηρούν ρητά όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται δια των παρόντων Όρων Χρήσης. Όλα τα εμπορικά σήματα, οι επωνυμίες και τα λογότυπα και όλα τα σχετικά με προϊόντα ονόματα, σήματα σχεδίων και διαφημιστικές φράσεις που εμφανίζονται στους Ιστοτόπους αποτελούν είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα που διακρίνουν υπηρεσίες (καταχωρημένα ή μη) της Ferrero, των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και/ή των δικαιοπαρόχων της, εκτός εάν άλλως ορίζεται εδώ. Η Ferrero, οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και οι δικαιοπάροχοί της ρητά διατηρούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα όλου του Περιεχομένου του Ιστοτόπου. Δεν παραχωρείται σε εσάς οποιαδήποτε άδεια σχετικά με Περιεχόμενο που υπάρχει στους Ιστότοπους. Κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, η Ferrero, οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις ή οι δικαιοπάροχοί της μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής δίωξης.

4. Συμπεριφορά Χρήστη/ Αποδεκτή Πολιτική Χρήσης

Ένας Ιστότοπος μπορεί να σας παρέχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε με άλλους και να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, πληροφορίες και υλικό. Αναγνωρίζετε ότι το περιεχόμενο που αναρτάται από τους χρήστες στον Ιστότοπο δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις και τα ιδανικά της Ferrero. Η Ferrero αναμένει ότι όλοι οι χρήστες της θα σέβονται τους άλλους ανθρώπους. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της Αποδεκτής Πολιτικής Χρήσης ή τυχόν άλλη απαράδεκτη συμπεριφορά από οποιονδήποτε χρήστη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας και να αναφέρεται αυτή τη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας μία από τις επιλογές που απαριθμούνται κάτωθι στον Όρο 15. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες και κάθε άλλο υλικό που αναρτάτε σε έναν Ιστότοπο, υποβάλλετε σε έναν Ιστότοπο ή μεταδίδετε σε άλλους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δημιουργικών ιδεών, προτάσεων και κριτικής/πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Ferrero) («Περιεχόμενο Προερχόμενο από τον Χρήστη») και αποδέχεστε ότι δεν θα θεωρείτε υπόλογη ή υπεύθυνη την Ferrero και/ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις για οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορία ή υλικό προερχόμενο από άλλους χρήστες, στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου. Οι κατηγορίες απαγορευμένου Περιεχομένου Προερχόμενου από τον Χρήστη που παρατίθενται κατωτέρω αποτελούν απλά παραδείγματα και δεν είναι περιοριστικές. Αποδέχεστε, χωρίς περιορισμό, ότι δεν θα αναρτήσετε ή μεταδώσετε σε άλλους χρήστες οποιοδήποτε Περιεχόμενο Προερχόμενο από τον Χρήστη το οποίο:

 • είναι συκοφαντικό, υβριστικό, αισχρό, χυδαίο, σκανδαλώδες, προκλητικό, πορνογραφικό, άσεμνο, ή προσβλητικό·
 • προσβάλει ή παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου μέρους (όπως μουσική, βίντεο, φωτογραφίες ή άλλο υλικό για το οποίο δεν έχετε έγγραφη συναίνεση να το αναρτήσετε σε κάποιον Ιστότοπο από τον κύριο του υλικού αυτού)·
 • παραβιάζει το δικαίωμα στη δημοσιότητα ή στην ιδιωτική ζωή άλλου μέρους· είναι απειλητικό, παρενοχλητικό, ή προωθεί τον εκφοβισμό, το ρατσισμό, τις διακρίσεις, τον φανατισμό, αδιαλλαξία, το μίσος ή την πρόκληση σωματικής βλάβης εναντίον οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου·
 • είναι ανακριβές, ψευδές ή παραπλανητικό με οποιονδήποτε τρόπο·
 • είναι παράνομο ή προωθεί, άμεσα ή έμμεσα, παράνομες δραστηριότητες·
 • προωθεί παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή έργων της διάνοιας άλλου ή προωθεί συνδέσμους σε τέτοια έργα ή παρέχει πληροφορίες για να παρακαμφθεί οποιοδήποτε μέτρο ασφαλείας·
 • περιέχει «μεταμφιεσμένη» ύβρη (π.χ. F@&#*$)·
 • περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλου είδους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα υπολογιστών που είναι σχεδιασμένα για να διακόπτουν, καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού υπολογιστή ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών· ή
 • περιέχει κάθε είδους διαφήμιση, προωθητικό υλικό, «ανεπιθύμητη αλληλογραφία» («junk mail»), μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα («spam»), αλληλογραφία «αλυσίδας» («chain letters»), σχήμα «πυραμίδας» («pyramid scheme»), ή οποιαδήποτε άλλης μορφής προσέγγιση.
Δικαιούμεθα να αξιολογήσουμε, επεξεργαστούμε ή να διαγράψουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια περιεχόμενο ή υλικό που εσείς ή άλλοι στέλνετε ή αναρτάτε σε κάποιον Ιστότοπο, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Σε κάθε περίπτωση, η απόφασή μας είναι οριστική.

Αντιλαμβάνεστε ότι, όταν κάνετε χρήση ενός Ιστότοπου, εκτίθεστε σε περιεχόμενο και υλικό από μια πληθώρα πηγών και ότι η Ferrero δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια, την καταλληλότητα, τη χρησιμότητα, την ασφάλεια ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του εν λόγω περιεχομένου ή υλικού ή των σχετιζομένων με αυτό.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε προγράμματα «αράχνες» (spiders), ρομπότ, τεχνικές εξόρυξης δεδομένων (data mining techniques) ή άλλες αυτοματοποιημένες συσκευές ή προγράμματα για να καταλογογραφήσετε, «κατεβάσετε» διαδικτυακά ή με άλλο τρόπο αναπαράγετε, αποθηκεύσετε ή διανέμετε περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο σε κάποιον Ιστότοπο. Περαιτέρω, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους αυτοματοποιημένα μέσα προκειμένου να χειραγωγήσετε κάποιον Ιστότοπο ή να επιχειρήσετε να υπερβείτε την περιορισμένη έγκριση και πρόσβαση που σας παρέχονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Απαγορεύεται να μεταπωλήσετε τη χρήση κάποιου Ιστοτόπου, ή την πρόσβαση σε αυτόν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

5. Κυριότητα του Υλικού που Αποστέλλετε, Αναρτάτε, Υποβάλλετε, ή Μεταδίδετε, Δικαίωμα Χρήσης, Υποβολές

Ενδέχεται να συμπεριλάβουμε λειτουργίες στον Ιστότοπο που σας επιτρέπουν να ανεβάσετε, να μοιραστείτε, να στείλετε, να δημοσιεύσετε, να υποβάλετε ή να μεταδώσετε στον Ιστότοπο σχόλια, φωτογραφίες, βίντεο, μουσική ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή περιεχόμενο που μπορεί να σας επιτρέψουμε να ανεβάσετε (Περιεχόμενο Προερχόμενο από τον Χρήστη). Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Προερχόμενο από τον Χρήστη που στέλνετε, δημοσιεύετε, υποβάλλετε ή διαβιβάζετε μπορεί να γίνει δημόσια προσβάσιμο (σε συνάρτηση με το όνομά σας, το όνομα χρήστη, την πόλη, τη χώρα και/ή την εικόνα σας, αν υπάρχει), ενώ η Ferrero θα το θεωρεί και θα το διαχειρίζεται ως μη-εμπιστευτικό και μη-ανήκον σε εσάς. Με τη μετάδοσή του στη Ferrero, κάθε τέτοιου είδους Περιεχόμενο Προερχόμενο από τον Χρήστη θα καθίσταται αμέσως ιδιοκτησία της Ferrero, ενώ η Ferrero θα είναι στο εξής αποκλειστικός κύριος όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων επί του Περιεχομένου αυτού (με την επιφύλαξη οιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους). Περαιτέρω, η Ferrero και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, θα είναι ελεύθερες να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους Περιεχόμενο Προερχόμενο από τον Χρήστη, χωρίς περιορισμούς, ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ για οποιοδήποτε τυχόν σκοπό (με επιφύλαξη των δικαιωμάτων τρίτων μερών), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά:
 • της χρήσης και προβολής του Περιεχομένου Προερχόμενου από τον Χρήστη σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικών ή ψηφιακών μέσων για σκοπούς εμπορικούς, προώθησης (μάρκετινγκ) και/ή δημόσιες σχέσεις επ’ αόριστον·
 • της χρήσης και προβολής του Περιεχομένου Προερχόμενου από τον Χρήστη σε επισκέπτες άλλων Ιστότοπων και σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά του Facebook, Twitter, Pinterest ή Google+.
 • της χρήσης και προβολής του Περιεχομένου Προερχόμενο από τον Χρήστη για την ανάπτυξη, κατασκευή, διαφήμιση, προώθηση και μάρκετινγκ προϊόντων.
Έχετε δικαίωμα εναντίωσης, δια υποβολής σχετικού αιτήματος, δωρεάν, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Θα ενημερώνεστε από τη Ferrero πριν την πρώτη κοινοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτα μέρη ή πριν την πρώτη χρήση των δεδομένων σας για λογαριασμό τρίτων μερών για σκοπούς μάρκετινγκ και θα σας παρέχεται το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε μία τέτοια κοινοποίηση ή χρήση, δωρεάν.

Η Ferrero και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις θα έχουν επιπλέον το δικαίωμα να αναπαράγουν, αποκαλύπτουν, διαβιβάζουν, δημοσιεύσουν, μεταδίδουν ή αναρτούν σε κάθε μέσο, ή να εκδίδουν, τροποποιούν ή διαγράφουν το σύνολο ή μέρος κάθε Περιεχομένου Προερχόμενου από τον Χρήστη. Η Ferrero δεν φέρει ευθύνη από την αποκάλυψη τέτοιου Περιεχομένου Προερχόμενου από τον Χρήστη ή για οποιεσδήποτε ομοιότητες Περιεχόμενου Προερχόμενου από τον Χρήστη με οποιεσδήποτε μελλοντικές χρήσεις ή δραστηριότητες της Ferrero. Συναινείτε να επιτρέπετε στη Ferrero και στις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις να επικοινωνούν μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (ή όπως αλλιώς εσείς υποδείξετε) σχετικά με οποιοδήποτε αίτημα ενδέχεται να έχουμε αναφορικά με το δικό σας Περιεχόμενο Προερχόμενο από το Χρήστη. Οι Ιστότοποι ενδέχεται να σας επιτρέψουν να στείλετε στη Ferrero δημιουργικές ιδέες, προτάσεις ή υλικό ("Υποβολές")· δεν θα πρέπει να αποστέλλετε τέτοιες Υποβολές στη Ferrero με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, μέσω αυτού του Ιστοτόπου ή με άλλο τρόπο, εκτός εάν σας ζητηθεί. Εάν επιλέξετε να μας στείλετε μία Υποβολή, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε πρόσθετους όρους που διέπουν την Υποβολή ("Όροι Υποβολής").

6. Σύνδεσμοι προς Άλλους Ιστοτόπους

Ένας Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους Ιστοτόπους που δεν μας ανήκουν, δεν τους διαχειριζόμαστε και δεν τους διατηρούμε. Πρέπει να προσέχετε πότε εξέρχεστε από έναν Ιστότοπο και να διαβάζετε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές ιδιωτικότητας κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε. Πρέπει, επίσης, εσείς οι ίδιοι να εκτιμάτε τη γνησιότητα κάθε ιστοτόπου που εμφανίζεται ή ισχυρίζεται ότι είναι ένας από τους Ιστοτόπους μας (συμπεριλαμβανομένων αυτών στους οποίους συνδέεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Παρά την ύπαρξη τυχόν συνδέσμων σε έναν Ιστότοπο, δεν ελέγχουμε, συνιστούμε ή υιοθετούμε, ούτε συνδεόμαστε με αυτούς τους Ιστοτόπους ή το περιεχόμενο τους, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πολιτικές απορρήτου τους. Η επίσκεψη του ιστοτόπου οποιουδήποτε τρίτου μέρους γίνεται με δική σας ευθύνη. Το διαδικτυακό κατέβασμα υλικού από ορισμένους ιστοτόπους ενδέχεται να ενέχει τον κίνδυνο της παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή της προσβολής του υπολογιστή σας από ιούς.

7. Προωθητικές ενέργειες και Προσφορές

Κατά καιρούς, ενδέχεται να προβαίνουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια σε κάποια προωθητική ενέργεια (π.χ. διαγωνισμό, κλήρωση, παιχνίδι άμεσης νίκης, κλπ.) ή κάποια προσφορά σε έναν Ιστότοπο («Προωθητική Ενέργεια»). Κάθε Προωθητική Ενέργεια που θα περιέχεται σε έναν Ιστότοπο θα είναι άκυρη όπου απαγορεύεται και θα διέπεται από τους αναρτημένους τυχόν επισήμους κανόνες που θα σχετίζονται με αυτήν. Κάθε Προωθητική Ενέργεια θα έχει τους δικούς της κανόνες και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα ισχύουν σωρευτικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για τη συμμετοχή σας σε κάποια Προωθητική Ενέργεια απαιτείται η εκ μέρους σας αποδοχή αυτών των κανόνων και προϋποθέσεων.

8. Ιδιωτικότητα

Το διατήρηση του απόρρητου των πληροφοριών που σας ταυτοποιούν είναι ιδιαιτέρως σημαντική για εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και διαχειριζόμαστε τις εν λόγω πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Ιδιωτικότητας, που επίσης διέπει τη χρήση των Ιστοτόπων μας.

9. Έλεγχος εξαγωγών

Το λογισμικό ή άλλα υλικά στους Ιστότοπούς μας ενδέχεται να υπόκεινται στον έλεγχο των εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης (download) ή εξαγωγής λογισμικού από τους Ιστότοπούς μας (i) σε (ή υπήκοο ή κάτοικο) της Κούβας, του Ιράκ, της Βόρειας Κορέας, του Ιράν, του Σουδάν, της Συρίας ή άλλης χώρας στην οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου απαιτείται άδεια ή ισχύει περιορισμός ή απαγόρευση από το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, από το γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ή από άλλο παρόμοιο κανόνα ή φορέα ή (ii) σε οποιονδήποτε αναγράφεται στον κατάλογο των Ειδικώς Προσδιοριζόμενων Πολιτών του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ή στον Πίνακα Άρνησης Παραγγελιών του Τμήματος Εμπορίου των ΗΠΑ ή σε παρόμοιους καταλόγους. Εφόσον επιλέξετε να κατεβάσετε ή να κάνετε χρήση οποιουδήποτε λογισμικού το οποίο υπάρχει στους Ιστοτόπους μας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε εγκατεστημένος, δεν είσαστε υπό τον έλεγχο ούτε είσαστε υπήκοος ή κάτοικος οποιασδήποτε τέτοιας χώρας ούτε περιέχεται το όνομά σας σε οποιονδήποτε τέτοιο κατάλογο.

10. Αποκλεισμός Εγγυήσεων /Αποποίηση Ευθύνης

Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΜΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, Ή ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΚΑΠΟΙΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΣΦΑΛΗ, ΑΝΕΥ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ, Ή ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ή Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΥΧΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ), ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΤΗΣ ΦΥΣΗ ΑΥΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΦΟΡΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΞ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ή ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ/ΘΑΝΑΤΟΥ), Η ΔΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΥΤΟΥ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ.

11. Αποζημίωση

Με τη χρήση του Ιστότοπου αποδέχεστε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να τηρείτε αλώβητη τη Ferrero, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τη μητρική της εταιρεία, τις θυγατρικές της εταιρείες, τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, τους επιχειρηματικούς της συνεταίρους, τους σχεδιαστές των ιστοτόπων της, τους εκπροσώπους και τους αντιπροσώπους της (συλλογικά, τα «Απαλλασσόμενα Μέρη»), από κάθε είδους και το σύνολο των αξιώσεων, αποζημιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, ευθυνών, δαπανών ή οφειλών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων) που προκύπτουν από: (i) οποιαδήποτε παραβίαση εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης, (ii) κάθε τυχόν Υποβολή ή Περιεχόμενο Προερχόμενο από τον Χρήστη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αξιώσεων λόγω προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικού απορρήτου ή άλλων δικαιωμάτων επί προϊόντων διανοίας τρίτου μέρους, του δικαιώματος στη δημοσιότητα ή στην ιδιωτική ζωή, ή για συκοφαντική δυσφήμιση), (iii) τη χρήση εκ μέρους σας οποιουδήποτε Περιεχομένου ή των χαρακτηριστικών που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστότοπου (εκτός των περιπτώσεων που η αξίωση δημιουργήθηκε λόγω προσβολής δικαιωμάτων κάποιου τρίτου μέρους από υλικό που δημιούργησε η Ferrero), (iv) τυχόν παραβίαση εκ μέρους σας εφαρμοστέου νόμου ή σύμβασης ή όρων με κάποιο τρίτο μέρος, στα οποία υπόκεισθε, και (v) κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τον Ιστότοπο καθώς και την πρόσβασή σας σε αυτόν ή τη χρήση αυτού.

Συμφωνείτε να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια συνεργασίας μαζί μας για την υπεράσπιση κάθε τέτοιου ζητήματος. Διατηρούμε το δικαίωμα, με δαπάνες σας, να αναλάβουμε αποκλειστικά την υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος αφορά την αποζημίωση από εσάς.

12. Ισχύον Δίκαιο /Δικαιοδοσία

Κάθε θέμα που σχετίζεται με τον Ιστότοπο και/ή τους Παρόντες Όρους Χρήσης διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης νόμων ή επιλογής δικαίου. Συμφωνείτε ότι αποκλειστική αρμοδιότητα και δωσιδικία για οποιαδήποτε νομική διαδικασία σχετικά με τον Ιστότοπο και/ή τους παρόντες Όρους Χρήσης θα έχουν τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης των Αθηνών, Ελλάδα. Παρόλο που οι Ιστότοποί μας είναι διαθέσιμοι παγκοσμίως, το Περιεχόμενο που συζητείται ή αναφέρεται στους Ιστότοπούς μας δύναται να μην είναι διαθέσιμο σε όλα τα πρόσωπα ή τις γεωγραφικές περιοχές. Επιπλέον, οι Ιστότοποι μπορεί να παρέχουν ορισμένες ενότητες που είναι ειδικά σχεδιασμένες για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (“Τοπικές Ενότητες’’). Παρακαλούμε σημειώσατε ότι οι Τοπικές Ενότητες ενδέχεται να έχουν συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν την εσωτερική τους λειτουργία (“Κανόνες που αφορούν την Εσωτερική Λειτουργία”), οι οποίοι θα υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης. Θα σας ενημερώσουμε όταν εφαρμόζονται οι Κανόνες που αφορούν την Εσωτερική Λειτουργία και αν έχετε πρόσβαση ή/και χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Τοπική Ενότητα, συμφωνείτε επίσης να συμμορφώνεστε με τους σχετικούς Κανόνες που αφορούν την Εσωτερική Λειτουργία. Περαιτέρω, ενδέχεται να μην δύνανται όλα τα άτομα να συμμετέχουν, να είναι επιλέξιμα για προσφορές ή να κερδίσουν βραβεία, κατά περίπτωση, σε κληρώσεις, διαγωνισμούς ή παρόμοιες προωθητικές ενέργειες που θα είναι διαθέσιμες μέσω των Ιστότοπων. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή τη διαθεσιμότητα των Ιστότοπων και/ή της παροχής υπηρεσιών σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους που ισχύουν.

13. Διαιρετότητα

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης θεωρηθεί ή κηρυχθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο από οποιονδήποτε κανόνα δικαίου ή δημόσια πολιτική, αυτό θα αφορά μόνο την άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη και οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

14. Παραίτηση από Αξιώσεις. Ένδικα Μέσα


Τυχόν παράλειψη από μέρους μας να ασκήσουμε εν όλω ή εν μέρει οποιοδήποτε δικαίωμα ή παραίτησή μας από τυχόν προσβολή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης, δεν θα εμποδίζει την μεταγενέστερη εκ μέρους μας άσκηση του δικαιώματος αυτού, ούτε θα μπορεί να εκληφθεί ως παραίτησή μας από αξιώσεις στα πλαίσια τυχόν μεταγενέστερων παραβιάσεων εκ μέρους σας του ίδιου ή οποιουδήποτε άλλου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης. Τα δικαιώματα και τα μέσα νόμιμης προστασίας υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης θα λειτουργούν σωρευτικά και η άσκηση ενός δικαιώματος ή μέσου νόμιμης προστασίας δεν θα περιορίζει το δικαίωμά μας να ασκήσουμε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή μέσο.

15. Στοιχεία Επικοινωνίας

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση σχετικά με τους Ιστοτόπους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμα που είναι διαθέσιμη στον παρόντα Ιστότοπο (επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Επικοινωνήστε μαζί μας") ή αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy.gr@ferrero.com ενημερώνοντάς μας από ποια χώρα μας γράφετε.
Σε περίπτωση που έχετε τυχόν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις που αφορούν την πολιτική ιδιωτικότητας μπορείτε να επικοινωνείτε:

Μέσω E-mail
privacy.gr@ferrero.com

Με ταχυδρομική αποστολή στην διεύθυνση:

Ferrero International S.A. Greece Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
Υπόψιν Γενικού Διευθυντή
οδός Αρτέμιδος 3
Μαρούσι 151 25

©2018 FERRERO GROUP- ALL RIGHTS RESERVED