ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ FERRERO


1. ΣΤΟΧΟΣ

Μία από τις ιδρυτικές αρχές της Ferrero είναι η αναγνώριση της ανθρώπινης συμβολής και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Επιπλέον, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προώθηση της ευημερίας των εργαζομένων είναι βαθιά ριζωμένες αξίες στις βασικές αρχές λειτουργίας της οικογενειακής μας επιχείρησης. Είναι θεμελιώδεις για την βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και δημιουργούν αξίες στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Αναγνωρίζουμε ότι τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι εκτεταμένα και περίπλοκα και απαιτούν μια πολύπλευρη προσέγγιση. Ως εκ τούτου, έχουμε εντοπίσει βασικούς τομείς όπου δίνουμε προτεραιότητα στις προσπάθειές μας σε όλη την αλυσίδα των αξιών μας. Αυτή η δήλωση πολιτικής (εφεξής «Δήλωση») καθορίζει τις αρχές μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα για κάθε έναν από αυτούς τους βασικούς τομείς. Αυτό που αναμένουμε από όλους τους υπαλλήλους και τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες είναι να συνεργαστούν μαζί μας με βάση τις προτεραιότητές μας που διέπουν όλη την αλυσίδα των αξιών μας.

2. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προλαμβάνουμε και να μετριάζουμε τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της επιχείρησής μας, μέσω μιας προσέγγισης με βάση τη δέουσα επιμέλεια στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η προσέγγισή μας καθοδηγείται από τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεθνές Νομοσχέδιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των διεθνών προτύπων και των εφαρμοστέων νόμων, συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους, ενώ αναζητούμε τρόπους για να τηρήσουμε τα εν λόγω διεθνή πρότυπα.

Η ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι θεμελιώδης για την προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε δεσμευτεί να συνεργαζόμαστε με τους υπαλλήλους μας, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη σε ένα ταξίδι συνεχούς βελτίωσης που πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα ωφελήσει εμάς, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους και όλες τις κοινότητες που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η Δήλωση αποστέλλεται σε όλους τους υπαλλήλους μέσω εσωτερικής επικοινωνίας και στους συνεργάτες μας από τις σχετικές επιχειρηματικές λειτουργίες μας.

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα βήματα και μέτρα με τη δέουσα προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα που ενδέχεται να προκαλέσουμε ή να συμβάλουμε ή όταν ένα αποτέλεσμα συνδέεται άμεσα με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω μιας επιχειρηματικής σχέσης. Δεδομένου ότι τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι συστημικά, αναμένουμε επίσης από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους να λάβουν τα κατάλληλα βήματα και μέτρα με μια προσέγγιση βασισμένη στη δέουσα επιμέλεια για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα που ενδέχεται να προκαλέσουν, να συμβάλουν ή να συνδεθούν μέσω των επιχειρηματικών τους σχέσεων.

4. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η εκτελεστική εποπτεία της εφαρμογής των Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ομίλου Ferrero ανήκει στην Ομάδα Ηγεσίας.

Η Επιτροπή Αειφόρας Λειτουργίας επιβλέπει, συντονίζει και συνεργάζεται με εσωτερικούς φορείς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες συμβούλους για την εφαρμογή των Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ομίλου Ferrero. Η Επιτροπή αναφέρεται στην υπηρεσία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Αειφόρας Λειτουργίας του ομίλου Ferrero.5. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ


Καθώς τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι εκτεταμένα και περίπλοκα, εντοπίσαμε τους 10 βασικούς τομείς προτεραιότητας που παρατίθενται παρακάτω. Δεσμευόμαστε να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτούς τους τομείς, αλλά αναγνωρίζουμε ότι και άλλα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενδέχεται να γίνουν προτεραιότητες με την πάροδο του χρόνου. Επομένως, επανεξετάζουμε τακτικά τους τομείς αυτούς και θα ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση αναλόγως.

5.1. Προστασία Παιδιών και καμία Παιδική Εργασία

Αναγνωρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών, όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στο παιχνίδι και το δικαίωμα σε βασικές ανάγκες ενώ παράλληλα ακολουθούμε τους ορισμούς της ΔΟΕ σχετικά με το όριο ηλικίας για την απασχόληση και την επικίνδυνη εργασία. Επίσης, στοχεύουμε στην ευθυγράμμιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και των Επιχειρηματικών Αρχών.

5.2. Καμία Καταναγκαστική, Δεσμευτική και Υποχρεωτική Εργασία

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν την ελευθερία μετακίνησής τους και δεν περιορίζονται μέσω φυσικών περιορισμών, κακοποίησης, απειλών και πρακτικών όπως η διατήρηση εγγράφων ταυτότητας και πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, οι εργαζόμενοί μας έχουν το δικαίωμα να εργάζονται ελεύθερα, να γνωρίζουν τους όρους απασχόλησής τους προκαταβολικά και να αποζημιώνονται τακτικά.

Αντιτασσόμαστε στην καταναγκαστική εργασία όπως ορίζεται από τη ΔΟΕ και καταδικάζουμε τη χρήση όλων των μορφών καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, δεσμευμένης εργασίας, σύγχρονων μορφών δουλείας και κάθε μορφής εμπορίας ανθρώπων στις αξίες μας.

5.3. Δίκαιοι Μισθοί

Στόχος μας είναι να παρέχουμε σε όλους τους υπαλλήλους έναν δίκαιο και ανταγωνιστικό μισθό σύμφωνα με τις σχετικές Συμβάσεις της ΔΟΕ για τους μισθούς, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Η μισθολογική μας ρύθμιση καθορίζεται βάσει παγκόσμιων αρχών, οι οποίες ενημερώνονται από δομές που αντικατοπτρίζουν τις πρακτικές και τις αξίες της τοπικής αγοράς και συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και τις νομικές απαιτήσεις.

5.4. Εργάσιμες Ώρες

Αναγνωρίζουμε την πρόκληση της διαχείρισης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και το δικαίωμα ανάπαυσης και αναψυχής. Συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους και τις συλλογικές συμβάσεις, εάν υπάρχουν, τις ώρες εργασίας και την άδεια μετ’ αποδοχών. Στόχος μας είναι να παρέχουμε σε όλους τους υπαλλήλους ισορροπία στην ικανοποίηση εταιρικών και προσωπικών απαιτήσεων. Συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους και υποστηρίζουμε τις Συμβάσεις της ΔΟΕ για τις ώρες εργασίας και την εβδομαδιαία ανάπαυση.

5.5. Ένταξη της Ποικιλομορφίας, Καμία Διάκριση και Παρενόχληση

Εκτιμούμε την ποικιλομορφία καθώς και την ένταξή της ενώ καταδικάζουμε κάθε μορφή διάκρισης και παρενόχλησης, τυχόν ακατάλληλης ή ασεβούς συμπεριφορά, όπως σωματική ή λεκτική κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας ή σε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εργασία.

Στόχος μας είναι να λάβουμε προληπτικά μέτρα για την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των παροδικών και προσωρινών εργαζομένων, των εποχιακών εργαζομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται σε μια χώρα διαφορετική από τη χώρα καταγωγής ή εθνικότητάς τους. Επίσης, ακολουθούμε τις Συμβάσεις της ΔΟΕ για τις διακρίσεις καθώς και τη μετανάστευση για την απασχόληση.

5.6. Συνεταιρική Ελευθερία και Συλλογική Διαπραγμάτευση

Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα των υπαλλήλων μας να σχηματίζουν και να προσχωρούν σε μια συνδικαλιστική οργάνωση της επιλογής τους και το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς τον φόβο εκφοβισμού ή εκδίκασης. Αντιτιθέμεθα σε κάθε συμπεριφορά διάκρισης όσον αφορά την οργάνωση συνδικαλιστικών οργανώσεων, την συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και δραστηριότητες σε τομείς όπως αιτήσεις για απασχόληση και αποφάσεις σχετικά με την κατάρτιση, την απονομή, την προαγωγή, την απόλυση ή τη μεταφορά. Ακολουθούμε τις Συμβάσεις της ΔΟΕ για την συνεταιρική ελευθερία, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

5.7. Υγεία και Ασφάλεια

Αναγνωρίζουμε πως οι άνθρωποι είναι η καρδιά της εταιρείας. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της ΔΟΕ για την υγεία και την ασφάλεια, εργαζόμαστε συνεχώς για να παρέχουμε και να διατηρούμε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους υπαλλήλους μας αντιμετωπίζοντας εντοπισμένους κινδύνους, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα ενώ αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αναζητούμε το πεδίο για συνεχείς βελτιώσεις. Συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε μια βιώσιμη κουλτούρα υγείας και ασφάλειας στον οργανισμό.

Προωθούμε επίσης την υγεία και την ευημερία όλων των υπαλλήλων μας και υποστηρίζουμε έναν υγιή τρόπο ζωής.

5.8. Ιδιωτικότητα

Σεβόμαστε και προστατεύουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων μας, των καταναλωτών, των χρηστών, των προμηθευτών, των παρόχων και των πελατών μας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους και πρότυπα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

5.9. Θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που Σχετίζονται με το Περιβάλλον

Αναγνωρίζουμε ότι ένα ασφαλές, καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πλήρους απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι επομένως θεμελιώδης για την προστασία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στόχος μας είναι η προστασία του οικοσυστήματος, η προώθηση του σεβασμού της χρήσης της γης, των δικαιωμάτων μας στη γη, του παραδοσιακού πολιτισμού και της διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων.

5.10. Δικαιώματα που Σχετίζονται με την Υγεία των Καταναλωτών και το Υπεύθυνο Μάρκετινγκ

Νοιαζόμαστε για την υγεία των καταναλωτών μας και παρέχουμε διαφανείς και κατανοητές πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι καταναλωτές. Εφαρμόζουμε την “IFBA Global Policy on Marketing and Advertising to Children” παγκοσμίως και συμμετέχουμε στο Ενέχυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια εθελοντική πρωτοβουλία για την υπεύθυνη διαφήμιση στα παιδιά. Οι δεσμεύσεις μας εξηγούνται περαιτέρω στις Αρχές Διαφήμισης και Μάρκετινγκ .

Ημερομηνία Δημοσίευσης: Ιούνιος 2020


ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ FERRERO (pdf)