ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας του Ομίλου Ferrero υιοθετήθηκε τον Μάιο του 2011 και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στον δεύτερο Ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ιούνιος 2011), ενώ από το 2013 έχει υιοθετηθεί και από όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα αξίας των προϊόντων μας.

Ο Κώδικας έχει διαμορφωθεί με βάση τις Αρχές της Ferrero, βρίσκεται σε συμφωνία με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου και ορίζει την πολιτική της Ferrero στους παρακάτω τομείς:

  1. υπεροχή σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων
  2. δέσμευση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  3. αειφορία και προστασία του περιβάλλοντος
  4. εγγύηση των συνθηκών εργασίας
  5. ακεραιότητα στις εμπορικές σχέσεις.


ΣΧΕΔΙΟ ABCDE

Επιπλέον, προχωρήσαμε ώστε να συμπεριλάβουμε στους όρους των νέων συμβάσεων που υπογράφουμε με τους προμηθευτές μας από το 2013/2014, την εκ μέρους τους αναγνώριση και αποδοχή του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, δίνοντας έμφαση σε τομείς που σχετίζονται με την παραγωγή των παιχνιδιών KINDER® από εξωτερικούς υπεργολάβους (συμφωνίες προμήθειας).
Ο Κώδικας αποτελεί μέρος του σχεδίου με την ονομασία ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement).

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας >